Ponuka

Ponúkame zabezpečenie:

Dohľadu nad pracovnými podmienkami:

 • identifikáciu nebezpečných faktorov pracovného prostredia,
 • sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom,
 • kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík,
 • vypracovanie posudkov o riziku,
 • kategorizáciu pracovných činností a návrhy na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov.

Dohľadu nad zdravotným stavom zamestnancov v súvislosti s vykonávanou prácou

Realizujeme povinné preventívne prehliadky:

 • vstupné
 • periodické
 • pri zmene pracovného zaradenia

Po prerušení práce zo zdravotných dôvodov na viac ako 6 mesiacov:

 • výstupné
 • mimoriadne
 • následné

Za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu

Preventívne prehliadky budú zohľadňovať riziká práce a pracovného prostredia

Rekondičné pobyty vo vzťahu k práci neinternátnou formou

Rehabilitačné programy

Preventívne akcie:

 • očkovanie proti chrípke
 • hepatitíde,...

Odborné poradenstvo v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov

 • Organizovanie systému prvej pomoci na pracoviskách (školenia a odborný výcvik na poskytovanie prvej pomoci)
 • Výchova k zdraviu, vzdelávanie zamestnancov a zamestnávateľov:
  - v oblasti pozitívnych a negatívnych vplyvov práce a pracovných podmienok na zdravie,
  - v oblasti preventívnych opatrení na ochranu zdravia.

Poskytnutie informácií:

zamestnancovi (písomne):

 • o zdravotnom stave a spôsobilosti na prácu,
 • o nebezpečenstvách, zdravotných rizikách pri práci a o ochrane pred nimi.

zamestnávateľovi (písomne):

 • o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ev. preradenia na inú vhodnú prácu,
 • o dohľade nad pracovnými podmienkami, výsledky biologických expozičných testov.

BOZP (písomne):

 • o skupinový výsledok zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,
 • o dohľade nad pracovnými podmienkami, výsledky biologických expozičných testov.

ÚVZ, RÚVZ (písomne):

 • o príčinách nebezpečenstiev a zdravotných rizík,
 • výsledky individuálneho a kolektívneho posúdenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci.

Spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti:

 • s úradom verejného zdravotníctva SR a RÚVZ,
 • so sociálnou poisťovňou,
 • so zdravotnými poisťovňami,
 • s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,
 • s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy,
 • s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti práce,
 • so vzdelávacími ustanovizňami.

Zabezpečujeme:

 • zhodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov,
 • zhodnotenie vplyvu faktorov pracovného prostredia na stav pracovných podmienok,
 • poradenstvo zamestnávateľovi, vypracovanie programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, vyhodnocovanie nových nariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 • lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci spolu s posudkom o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
 • školenie zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci i organizovanie systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života.
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás