EduNeuroReha - Interdisciplinárne vzdelávanie v moderných neurorehabilitačných postupoch

Neurorehabilitácia je multidisciplinárny rehabilitačný prístup k pacientom s neurologickou problematikou.

Poskytovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR

Príjmateľ: Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

Operačný program: OP Vzdelávanie

Trvanie projektu: 11/2011 – 10/2013

 • Čo je neurorehabilitácia a aká je jej pozícia v SR?
  • Neurorehabilitácia je multidisciplinárny rehabilitačný prístup k pacientom s neurologickou problematikou. Títo pacienti majú väčšinou nielen poškodenie motorického systému, ale i poruchy kognitívnych funkcií včítane fatických a psychických. Neurorehabilitácia je väčšinou dlhodobejší proces, ktorý je zabezpečovaný multidisciplinárnym tímom. Jeho zloženie sa individuálne prispôsobuje konkrétnej chorobe alebo zdravotnému postihnutiu, členmi sú rehabilitačný lekár, neurológ, ortopéd, psychológ resp. neuropsychológ, fyzioterapeut, ergoterapeut, a iné zdravotnícke a sociálne profesie.
  • V SR je špeciálna a vysoko kvalifikovaná rehabilitácia poskytovaná pacientom s poranením miechy a traumatickým poranením mozgu. Pre tieto disability sú vytvárané spinálne jednotky a následne je zabezpečená niekoľkomesačná rehabilitácia v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej. Pre iné neurologické postihnutia nie sú v SR zatiaľ organizačne zabezpečené a vytvorené obdobné rehabilitačné centrá, ani sa v praxi rutinne nepoužívajú komplexné neurorehabilitačné postupy.
 • Aké sú moderné neurorehabilitačné postupy?
  • V ostatnom desaťročí boli vďaka pokrokom elektroniky a neurofyziológie vyvinuté a do komerčnej formy dotiahnuté prístroje, ktoré umožňujú kombináciou elektronicky riadených, elektromotormi poháňaných ortéz, vo viacerých prevedeniach, s možnosťou viacerých dodatkových podporných funkcií, vykonávať tréning lokomočných funkcií u podstatne širšieho spektra chorobných alebo poúrazových stavov, s podstatne ťažšími vstupnými stupňami postihnutia, podstatne účinnejšie, s neporovnateľne lepšími liečebnými výsledkami. Z niekoľkých na svetovom trhu ponúkaných zariadení sa najviac rozširujú prístroje ERIGO a LOKOMAT (obrázok 1,2 a 3), pri ktorých sa môže využiť kombinácia s postupmi biofeedbacku a neurobiofeedbacku.
  • Spektrum vedecky overených diagnóz určených ku rehabilitácii uvedenými prístrojmi sa stále rozširuje. T.č. sú indikáciami robotickej lokomočnej liečby: náhle cievne mozgové príhody, traumy mozgu, miechy, sclerosis multiplex, parkinsonova choroba, spinálna muskulárna atrofia, detská mozgová obrna u detí, adolescentov aj dospelých, coxarthrosis, gonarthrosis, stavy po implantácii endoprotézy bedrových kĺbov, hypotrofia a atrofia svalstva z inaktivity, a iné. S výnimkou dvoch vyššie uvedených stavov nemá žiadna z týchto diagnóz na Slovensku doteraz možnosť byť rehabilitovaná.
 • Prečo, koho a ako chceme vzdelávať?
  • Naša skúsenosť za ostatné 3 roky je, že v slovenských inštitucionálnych zariadeniach poskytujúcich celoživotné ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa t.č. nedajú získať teoretické a hlavne praktické poznatky z niektorých zložiek neurorehabilitáčných postupov. Naša ambícia je takéto vzdelávanie záujemcom poskytovať.
  • Obdobie realizácie nášho projektu vzdelávania plánujeme na dobu 24 mesiacov. V priebehu prvých 6 mesiacoch realizácie prebehne fáza objednávky a získania prístrojov (zapožičania) a ich inštalácie. Súčasne s etapou získania prístrojov a následne ďalšie tri mesiace bude prebiehať aj tvorba výučbových pomôcok, a to skrípt, PowerPointovej prezentácie a inštruktážneho DVD. V období ďalších 12 mesiacov prebehnú školenia našich a externých rehabilitačných lekárov a fyzioterapeutov. Na záver vydáme Zborník so skúsenosťami s prípravou, riadením, realizáciou projektu a s návrhom minimálneho štandardu a zorganizujeme dve konferencie  pre širokú odbornú verejnosť.
  • Vychádzajúc z poznatkov získaných počas projektu bude vypracovaný návrh na Minimálny štandard pre študijný program sústavného vzdelávania a jeho štruktúra, v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut, s pracovným názvom Robotická pohybová terapia. Návrh bude, podľa príslušných predpisov, predložený na schválenie Akreditačnej komisii MZ SR. Paralelne bude vypracovaný návrh na akreditáciu študijného programu s pracovným názvom Robotická pohybová terapia v ŽNsP KE.
 • Nadväzujúce aktivity po ukončení projektu
  • Počas projektu bude v ŽNsP KE vyškolená silná skupina fyzioterapeutov na vykonávanie rehabilitácie u pacientov so závažnými, dlhodobými alebo celoživotnými, poruchami motoriky z dôvodu porušenia centrálneho nervového systému, alebo z dôvodu závažných ortopedických ochorení.
  • V prípade záujmu z externého prostredia mienime pokračovať vo výučbe ďalších záujemcov z územia celej SR. Po schválení minimálneho štandardu s pracovným názvom Robotická pohybová terapia a získaní akreditácie MZ SR na vykonávanie tohto študijného programu bude mať výučba formu študijného programu sústavného vzdelávania. Naďalej pritom mienime úzko spolupracovať s Katedrou fyziatrie Fakulty zdravotníckych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove.
  • V strednodobom až dlhodobom výhľade má ŽNsP KE záujem o rozšírenie  zdravotníckych služieb o regionálnu rehabilitáciu pacientov s neurologicky podmienenou chronickou disabilitou. Mala by byť spojením ambulantnej rehabilitácie a denného stacionára pre spád mesto Košice a Košice-okolie. Uvedené pracovné schopnosti fyzioterapeutov a rehabilitačných lekárov budú v starostlivosti o túto skupinu pacientov veľmi dobre využité, až kľúčové.
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás