Vzdelávanie CME

Študijný program sústavného vzdelávania - Neodkladná podpora životných funkcií

O nás

Sme držiteľom rozhodnutia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z61377/2010-OZdV, zo dňa 2.12.2010.

Študijný program je určený všetkým kategóriám zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú povinnosť najmenej raz za dva roky absolvovať akreditovaný vzdelávací program zameraný na neodkladnú podporu životných funkcií.

Prečo absolvovať študijný program u nás?

Naši inštruktori sú lekári so špecializáciou v intenzívnej medicíne, aktívne pracujú na oddelení intenzívnej medicíny. Ďalej sú našimi inštruktormi sestry s bohatou praxou v akútnej medicíne. Všetci naši inštruktori sú držiteľmi akreditácie MZ SR ako inštruktori kurzov prvej pomoci.

Sme nemocničné a ambulantné zdravotnícke zariadenie, v ktorom veľmi často musíme riešiť náhle, život ohrozujúce stavy. Nie sme iba teoretické výukové zariadenie.

Tématický kurz v neodkladnej podpore životných funkcií pre zdravotníkov (v zmysle § 2 ods. 5 Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa minimálneho štandardu Neodkladná podpora životných funkcií, Výnos MZ SR č. 12422/2010-OL, ktorý nadobudol účinnosť 15. 10. 2010)


Tématický kurz v neodkladnej podpore životných funkcií pre zdravotníkov sa obsahom podstatne líši od obsahu kurzu prvej pomoci pre laikov. Obsah a rozsah kurzu je daný Minimálnym štandardom pre študijný program sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií.

Obsahom kurzu je základná neodkladná podpora životných funkcií (Basic Life Support – BLS) a použitie automatizovanej externej defibrilácie (AED). Dôraz je kladený viac na praktický nácvik postupov. Kurz nie je zakončený skúškou z teórie, kritérium úspešnosti absolvovania kurzu je úspešnosť v praktickej časti

Informačný list

Názov vzdelávacej aktivity: Študijný program sústavného vzdelávania "Neodkladná podpora životných funkcií", akreditovaný MZ SR, č. Z61377/2010-OZdV

Cieľ vzdelávacej aktivity: Obnovovanie teoretických vedomostí, a získavanie a obnovovanie praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií.

Organizačná forma: Tematický kurz

Cieľová skupina: Zdravotnícki pracovníci (lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, rádiologický asistent, zdravotnícky asistent, asistent výživy, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zubný technik, dentálna hygienička, zdravotnícky laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, očný optik, ortopedický technik, masér, zdravotnícky asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg laboratórny diagnostik), okrem pracovníkov záchrannej zdravotnej služby.

Profil absolventa: Absolvent je pripravený organizovať a poskytnúť prvú pomoc v teréne pri zlyhaní obehu, život ohrozujúcich nehodách a ťažkých úrazoch pred príchodom rýchlej zdravotníckej pomoci. Je schopný poskytnúť AED.

Metódy výučby: Prednáška, demonštrácia, nácvik praktických zručností, riešenie modelových situácií. Na jedného inštruktora maximálne 15 účastníkov.

Materiálno technické zabezpečenie (MTZ):

 • Dokumentačná a prezentačná technika a 3 modely:
 • Figurína na simuláciu a nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie a automatickej externej defibrilácie dospelých s možnosťou elektronickej kontroly s počítačovým vyhodnotením priebehu kardiopulmonálnej resuscitácie v tlačenej forme, so simuláciou úrazových poranení
 • Figurína na simuláciu a nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie detí do veku 1 rok
 • Figurína na simuláciu dusenia sa cudzím telesom v dýchacích cestách a na nácvik odstránenia cudzieho telesa z dýchacích ciest úderom do chrbta a stlačením brucha alebo hrudníka
 • Samorozpínací dýchací vak pre dospelých a deti so sadou dýchacích masiek pre deti a dospelých,
 • Cvičný Automatický externý defibrilátor AED
 • Lekárnička s obväzovým materiálom a ochrannými prostriedkami (rukavice, bariérová dýchacia rúška, bariérová dýchacia maska pre dospelých a deti)

Forma záverečnej skúšky: Praktická

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
Celkový rozsah: 12 hodín
Teoretická časť: 4,5 hodiny
Praktická časť: 7,5 hodiny

Počet kreditov: 8

Odborná literatúra: European Resuscitation Council Guidelines 2010 (originál v angličtine, alebo slovenský preklad) Dobiáš: Základy urgentnej zdravotnej starostlivosti

Inštruktori: MUDr. Dagmar Schmidtová, MUDr. Juraj Hura, MUDr. Miriam Nógellová, PhDr. Katarína Lukáčová, Mgr. Beáta Kolouchová, Mgr. Ingrid Semancová, Mgr. Marianna Kizeková

Termíny konania tématického kurzu

25. 3. 2011, 15. 4. 2011

Ďalšie termíny budú vyhlásené podľa záujmu

Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás