Naša história

História je matkou múdrosti, klenotnicou skúsenosti, zdrojom pre poznanie už poznaného a živým žriedlom rád, posudkov a vyvarovania sa chýb do budúcnosti. Z týchto dôvodov je veľmi aktuálne, že v súčasnosti, keď si pripomíname 40. výročie vzniku a činnosti ŽNsP Košice môžeme vykonať krátku prechádzku do jej histórie a ŽZ vôbec.

História je matkou múdrosti, klenotnicou skúsenosti, zdrojom pre poznanie už poznaného a živým žriedlom rád, posudkov a vyvarovania sa chýb do budúcnosti. Z týchto dôvodov je veľmi aktuálne, že v súčasnosti, keď si pripomíname 40. výročie vzniku a činnosti ŽNsP Košice môžeme vykonať krátku prechádzku do jej histórie a ŽZ vôbec.

ŽZ má u nás svoju dávnu históriu a existuje od dôb, kedy sa zvýšila premávka na železnici, čím železničné správy boli nútené prihliadať aj na intelektuálne , zdravotné a zmyslové schopnosti svojich prevádzkových zamestnancov tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu bezpečnosti dopravy a predišlo sa vzniku rôznych nehôd a ich následkov. Vznik ŽZ spadá v našich zemiach do 18. storočia. K rozvoju železníc dochádza o necelých 100 rokov neskôr. V prípade železničných nehôd sa musela železničná správa postarať aj o záchranné práce, lekársku prvú pomoc, rýchly transport do nemocnice a znášala aj liečebné náklady postihnutých cestujúcich. Z týchto dôvodov železnice uzatvárali s rôznymi lekármi zmluvy na vykonávanie lekárskych prehliadok u železničného personálu v určitých pravidelných obdobiach, ale hlavne pred vstupom do zamestnania. Títo tzv. rajónni lekári poskytovali služby pre určitý rajón v železničnom uzle, alebo pre určitý traťový úsek. Na železničný správach pracovali lekári vo funkcii úradných a revíznych lekárov dráh, ktorí zasa kontrolovali a usmerňovali rajónných lekárov vo vnútropodnikovej službe a v záchrannej službe železníc.

Pojmy železničný lekársky okrsok a železničný okrskový lekár dostali už v prvopočiatku vývoja samostatných železníc celkom konkrétny organizačný význam, ktorý sa zachoval až do súčasnosti. Za prvej ČSR si vybudovali ČSD vlastnú sústavu zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorá nadväzovala na Nariadenia CK rakúskych železníc a bola zakotvená v Zákone z 9. októbra 1924.

Po roku 1945 sa systém železničného zdravotníctva veľmi nelíšil od toho, ktorý existoval od prvej republiky. Na riaditeľstvách dráh existovali zdravotné orgány na čele, so šeflekárom , ďalej administratívny aparát, malý zbor lekárov doplnený o tzv. okrskových revíznych lekárov ČSD pre krátkodobú posudkovú službu. V roku 1951 mali ČSD 232 ŽOL na ŽLS, ktoré boli prvými liečebno - preventívnymi zariadeniami na úrovni prvého kontaktu. Aplikácia neslávneho zákona č. 103/1951 o jednotnej liečebnej a preventívnej starostlivosti znamenal fúziu železničného zdravotníctva so štátnou zdravotnou správou a znamenala nepochopenie tohto procesu a teda aj jeho umelé prerušenie. Dôsledkom tohto procesu bol zvýšený výskyt dopravných nehôd, v dôsledku zlyhania ľudského faktora pri nesprávnom a nedostatočnom posudzovaní zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti na výkon služby na ČSD. Po štyroch rokoch takejto činnosti Vládnym uznesením č. 1682 z 28. mája 1955 tento nešťastný krok bol napravený a všetka závodná zdravotná starostlivosť sa preniesla z rezortu Min. zdrav. do Min. dopravy. Dňom 1. júla 1955 MD začalo zaisťovať závodnú zdrav. starostlivosť o zamestnancov ČSD. Tento dátum tvorí novodobý historický medzník v živote žel. zdravotníctva. V Košiciach z pôvodných 9 ŽLS vzniklo 13 ŽLS. Vzniklo tiež ambulatórium s odborno lekárskymi pracoviskami a boli obsadené internistom MUDr. Burgerom, neskôr MUDr. Orieškom, chirurgom MUDr. Knothom, očnými lekármi MUDr. Šimigom a neskôr MUDr. Drahovskou. Prevádzku ORL začal MUDr. Česnek , neskôr MUDr. Lukánová. Prvým náčelníkom služby ŽZ sa stal MUDr. Lastovecký, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o výstavbu dnešnej ŽNsP Košice. Po ňom v roku 1961 sa náčelníkom ŽNsP stal MUDr. Česnek, ktorý sa s obrovským zápalom a nevšedným úsilím staral o to, aby služby poskytované železničiarom boli čo na najvyššej úrovni. Jeho meno sa viaže so skutočnými základnými úspechmi ŽZ vôbec, v rámci celej ČSR. Z nestorov ŽZ mi dovoľte spomenúť mená ako boli MUDr.Valent, MUDr. Kubinský, MUDr. Šoltýs, MUDr.Navrátil,MUDr.Okres, MUDr.Ďurinda, MUDr. Tielesch , MUDr. Balogh a iní.

V roku 1964 bola do prevádzky daná ambulantná časť ŽNsP Košice a začiatkom roku 1965 lôžková časť so základnými oddeleniami interným, chirurgickým a ARO s počtom 100 lôžok. Prvý pacient na lôžku na IO bol prijatý 10. marca 1965 a to je druhý medzník v dejinách železničného zdravotníctva, ktorý sa nás bezprostredne dotýka. ŽNsP Košice poskytovala vo svojej spádovej oblasti služby pre 20 tisíc zamestnancov ŽSR, ktorých počet neustále rástol až do čísla 36 tisíc. Postupne sa začali zriaďovať aj odborné oddelenia polikliniky. Išlo o ORL, očné, interné, chirurgiu, neurológiu a RTG oddelenie. Železničná posudková služba v Košiciach plnila svoje poslanie už od roku 1955. Začali sa vykonávať ŽLPK na jednotlivých ŽLS. Jednou z najdôležitejších čŕt ŽZ bola vnútropodniková posudková starostlivosť. Pre jej činnosť vznikol vlastný rezortný predpis P31s ( 1954 ) platný až do 1. apríla 1960. Ten bol nahradený predpisom Oo 17s, neskôr rôzne inovovaný a od roku 1986 platí dodnes ako predpis Op 5. Tento v najbližšej dobe má byť nahradený novým platným predpisom. V 60. rokoch nastal ďalší rozmach ŽZ, kedy nastúpili do služieb ďalší lekári, ktorí sa postarali o skvalitnenie zdravotníckych služieb a postavili latku odbornej náročnosti na vyššiu úroveň. Išlo o MUDr. Porackého, MUDr. Nodžáka, MUDr. Timkaniča, MUDr. Keczera, MUDr. Bučkovú, MUDr. Rezníčka, MUDr. Samselyho, MUDr. Pichaničovú, MUDr. Andreánského, MUDr. Szilassyho, MUDr. Šimonovú, MVDr. Muzyčenkovú, MUDr. Desiatnika, neskôr MUDr. Hradocká, MUDr. Baláž.

Snaha poskytnúť nadštandardné služby pre zamestnancov ŽSR a tiež ich rodinných príslušníkov a dôchodcov vyústila o potrebu rozšíriť sieť poskytovaných služieb čo sa týka kvality aj kvantity. Z tohto dôvodu sa v roku 1990 začala prístavba ŽNsP Košice. Celá stavba prešla veľmi zložitým obdobím sprevádzaným opakovaným pozastavením stavebných prác, ktoré neskôr pokračovali, ale prísun finančných prostriedkov na prístavbu sa zintenzívnil až v poslednom období. Takže dnešnú podobu so slávnostným otvorením nadobudla ŽNsP Košice 17. mája 2002. ŽNsP Košice majú 5 základných LO : IO, OAIM,CHO, NO, ODCH, 5 SVALZ : OKB, OKM, FRO, RDG, CS, poliklinická časť má 25 odborných ambulancií , 2 gynekologické ambulancie, 1 posudkovú ambulanciu, 2 rehab. amb., 22 ŽLS a 13 stomatologický ambulancií. O súčasnú podobu ŽNsP Košice sa postarali predovšetkým bývalý riaditeľ ŽNsP MUDr. Szilassy, MUDr. Šimonová a najmä Ing. Pella, ktorého zásluhy sú dominantné, ale aj celá plejáda ostatných lekárov od vedúceho lekára počnúc cez primárov LO a ostatných vliala novú odbornú krv do každodennej činnosti ŽNsP.

Získaním Certifikátu kvality ISO 9001:2000 dňa 27.11.2002 sa stala naša ŽNsP popredným zdravotníckym zariadením v celej SR. Na získaní tohto ocenenia majú nemalú zásluhu okrem už spomínaného bývalého riaditeľa Ing. Pellu aj terajší námestník riaditeľky ŽZ pre ŽNsP Košice MUDr. Gritters a vedúci lekár MUDr. Baláž.

Všetci zdravotnícki pracovníci si zaslúžia celospoločenské uznanie za poskytovanie špecifickej zdravotnej a liečebno- preventívnej starostlivosti. Je možné jednoznačne prijať axiomu, že čím komplexnejšie služby poskytuje žel. zdrav. tým bezpečnejšia je aj železničná prevádzka. V podmienkach EÚ táto potreba je nutnosťou pre našu činnosť. Novelizovaním základných noriem EÚ platných pre železničný dopravný trh vznikajú reálne podmienky pre vstup ďalších dopravcov na železničnú dopravnú cestu. Ak 70 % výkonov železničnej dopravy na území SR je viazaných na zahraničie ( tranzit, vývoz, dovoz ) je zrejmé, že dodržiavanie európskych štandardov, vrátane zabezpečenia zdravotnej a zmyslovej starostlivosti a jej posudzovanie sa stane existenčnou záležitosťou pre železničných dopravcov na Slovensku. Funkčné ŽZ bez ohľadu na reštrukturalizačné reformné kroky, nech sa stane garantom tejto činnosti ako platný člen medzinárodnej organizácie závodnej zdravotnej služby v členských železničných správach združených v UIC.

Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým menovaným i nemenovaným lekárom, sestrám, THP zamestnancom a ostatným zamestnancom ŽNsP, ktorí v minulosti i v súčasnosti sa podieľali resp. podieľajú v prospech dobrého mena ŽNsP Košice.. Osobitne moje poďakovanie patrí nestorom ŽZ, ktorých chcem uistiť že ďalší osud ŽZ nám všetkým leží v našich srdciach a za všetko, čo v prospech ŽZ vykonali im patrí úcta a uznanie a nech sú im zadosťučinením večne živé slová.

Claude Bernarda, ktorý povedal "Stojac na ramenách našich predchodcov, predovšetkým vďaku im vidíme ďalej, než videli oni." Naše poďakovanie v neposlednom rade patrí všetkým železničiarom, MD, organizačným zložkám ŽSR, ŽSSK, GR, ktorí významnou mierou umožnili činnosť a rozvoj ŽZ, jeho prosperitu a boli pri zrode a písaní dejín ŽZ.

Napokon sme si vedomí my všetci, že dejiny medicíny nerobia len vavrínmi ovenčení hrdinovia z radov lekárov, slávni objavitelia nových piluliek, a všakovakí dobrodinci ľudstva, ale že na nej majú podiel aj ľudia, ktorých voláme pacientmi. Bez ich vedomej , či nevedomej účasti by nevzniklo nič z toho čo väčším, alebo menším právom voláme medicínsky pokrok.

MUDr.Ján Baláž
MUDr.Peter Keczer

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás